فروش فوری زمین دور دیوار قواره های سیصد/چهارصدمتری

   

زمین قواره سیصد متر/چهارصد متری

نزدیک بافت/دوردیوار/لوله کشی آب کشاورزی انجام شده/انشعابات نزدیک

موقعیت عالی /آسفالت کوچه اختصاصی

بر زمین 12 متر می باشد

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

فروش فوری

09125503671

متری سه ونیم میلیون تومان

ملك در نقشه

املاك مشابه